Kernenergieproject Borssele: Kansen, Bedreigingen & Twijfels

Laatst bijgewerkt: 18 juli 2023

 

Onderstaande Kansen, Bedreigingen & Twijfels vormen de basis waaruit de dorpsraad concludeert of het “Kernenergieproject Borssele” (de beoogde bouw van twee nieuwe kerncentrales nabij ons dorp) in belang is van, of juist een bedreiging vormt voor, de leefbaarheid van ons dorp Borssele en de Borsselepolder.

Deze pagina zal actief bijgehouden worden en de conclusie kan bij nieuwe of veranderde informatie aangepast worden. Verdere informatie kunt u vinden in dit nieuwsartikel.

 

Huidige conclusie:

 • De dorpsraad van Borssele is TEGEN het “Kernenergieproject Borssele”

Kansen

 • Tijdens de bouw en operationele duur van de nieuwe kerncentrales zijn er vele (goed betaalde) banen beschikbaar.
 • Grote kans dat er in Zeeland aanvullende opleidingen worden aangeboden specifiek gericht op kernenergie.
 • Het bedrijfsleven (bijvoorbeeld lokale horeca) kan profiteren van de vele arbeiders (en arbeidsmigranten) die komen. Daarnaast kan het bedrijfsleven wellicht actief deelnemen aan de bouw.
 • Er komt waarschijnlijk flinke compensatie beschikbaar voor de regio als de plannen doorgaan. Een deel ervan zal worden ingezet ten behoeve van ons dorp. Denk hierbij aan mogelijkheden als uitbreiden van sociale voorzieningen of de groene gordel.

Bedreigingen

 • Kernenergie is een dure vorm van energie. Daarnaast zien we in Europa forse budgetoverschrijdingen bij de bouw van het (ook hier) beoogde type van nieuwe kerncentrales. Tot op heden is er nog geen dekkende begroting.
 • In tegenstelling tot wat veel dorpsgenoten denken is het niet een kwestie van even “bijplaatsen van twee van die bollen” maar omvat het een zeer langdurig bouwproces. Hierbij is een reële aanname een bouwtijd van 15 jaar of meer.
 • De nieuwe kerncentrales worden fors groter dan de huidige.
 • De kans dat het volledige project binnen het Sloegebied kan plaatsvinden is erg klein. Daarom zal de impact op ons landschap (het boerenland en de natuur) groot zijn. 
 • In verband met de te verwachten stijging van de zeespiegel zullen de dijken gedurende de levensduur van de nieuwe kerncentrales aanzienlijk verbreed moeten worden. Minimaal 20 breder, maar als de zeespiegel sneller stijgt, mogelijk 40 tot 190 meter. Wordt hiermee wel rekening gehouden bij het bepalen van de beschikbare ruimte?
 • Koeltorens zijn mogelijk noodzakelijk. De voorlopige berekeningen m.b.t. inname koelwater (indien gekoeld wordt zonder torens) geven aan dat dit om een buis zou gaan van het formaat tunnelbuis Borssele-Terneuzen. 
 • Niet zeker of geproduceerde elektriciteit ook past op het bestaande net. Ofwel zijn er extra masten nodig?
 • De Westerschelde is een Natura2000 gebied waarvan niet kan worden gegarandeerd dat het onaangetast blijft. 
 • Blijft de Kaloot wel vrij toegankelijk en onaangetast?
 • Diverse vormen van overlast (geluid, licht, luchtkwaliteit, stof) tijdens het bouwproces kunnen fors zijn. De bouw gaat 7 dagen per week, 24 uur per dag door.
 • Het kan niet worden uitgesloten dat de huizenprijzen binnen ons dorp worden beïnvloed danwel dat de huizenmarkt wordt ontwricht. Elders in Europa is niet zo dichtbij bewoonde kernen een kerncentrale gebouwd.
 • De duizenden arbeiders die een dergelijke bouw vereist, en de duizenden verkeersbewegingen die daarbij horen, kunnen een flinke aanslag op ons wegennet en beschikbare woonruimte vormen.
 • De verschillend projecten worden nog niet integraal bekeken, regie en visie lijken te ontbreken. Als er niet voldoend plek is voor alle plannen, waar wordt dan voorrang aan gegeven?

Twijfels en overdenkingen

 • T.a.v. de voor- en nadelen die kernenergie heeft op het gebied van milieu en energievoorziening zijn de meningen en zelfs wetenschappers zo verdeeld, dat we hierover geen uitspraken doen. Wat wel helder is, is dat koelwater en de bouw van 2 extra centrales plaatselijk een flinke ecologische aanslag (zullen) vormen.
 • De door (inmiddels demissionaire) minister Jetten zelf in het leven geroepen expertisecommissie concludeert dat kernenergie op dit moment wellicht niet de verstandigste maatregel is om op in te zetten, en ook dat áls er al kerncentrales moeten komen deze i.i.g. niet aan onze kust geplaatst dienen te worden omdat hier ruimte moet worden gehouden voor de aanlanding van alle nieuwe windparken op zee (inclusief reeds lopende projecten)
 • De bijdrage van de nieuwe kerncentrales is relatief klein. Men gaat nu uit van 2 x 1800MW = 3600 MW terwijl rond 2030 al 21GW = 21000 MW gerealiseerd moet zijn met de windparken op zee. Hoeveel is dit dan op het moment dat de kerncentrales daadwerkelijk operationeel zullen zijn?
 • Financiële regionale voordelen (compensatie) zijn mogelijk vooral in voordeel van woonkernen die verder van de bouwplaats af komen te liggen: minder lasten, wel de lusten.