· 

Central Gate, parkeerplaats 400 vrachtwagens, nabij Borssele?

Het havenbedrijf North Sea Port wil een parkeerplaats voor 400 vrachtwagens realiseren. De locatie waar deze parkeerplaats moet komen is onderwerp van discussie. In het oorspronkelijke plan van 2020 was gekozen voor Sloepoort, nabij 's-Heerenhoek. Begrijpelijk dat deze locatiekeuze veel verzet oproept onder de inwoners van 's-Heerenhoek. 

North Sea Port heeft inmiddels een door hen bekostigd onderzoek laten uitvoeren door bureau Juust naar mogelijke locaties voor Central Gate binnen het Sloegebied. Op 9 november j.l. zijn de uitkomsten van dit onderzoek gepresenteerd aan dorpsraden van de Sloerand-dorpen, omwonenden en de Bewonersgroep Leefomgeving. 

Er zijn maar liefst 23 locaties beoordeeld. We vinden het ongelooflijk dat van alle onderzochte locaties, de Assenburgweg, als voorkeurslocatie wordt aangewezen. 

 

Benadrukt moet worden dat het rapport een advies is aan North Sea Port en nog geenszins een besluit. Maar alsnog zitten we hier bovenop en ondernemen we actie om deze ongunstige uitkomst aan te kaarten. Want we hebben nog veel vragen en bedenkingen over het nut en de noodzaak van Central Gate op deze plek. Ook hebben we twijfel t.a.v. de gekozen wijze van weging en beoordeling van de locaties.

  

We wachten momenteel nog op publicatie van het onderzoek, zodat we het nog beter kunnen bestuderen en delen via onze webpagina

Locatie Sloepoort nabij 's-Heerenhoek, in de oksel van de N62

Locatie Assenburgweg nabij Borssele, tussen Borsselsedijk, Europaweg Oost, Assenburgweg en Westerscheldetunnelweg (N62)