Toename geluid(soverlast) in Borssele

Toen een aantal jaren geleden diverse plannen bekend werden gemaakt om in het kader van de energietransitie het hoogspanningsstation uit te breiden richting dorp waren wij als dorpsraad reeds bezorgd over toename en “stapeling” van geluid.

De afgelopen jaren hebben we dan ook onze ernst en bezorgdheid meerdere keren kenbaar gemaakt bij B&W van Borsele, en diverse zienswijzen op vergunningen gericht op uitbreidingen ingediend.

 

Wettelijk en juridisch gezien is geluid een complexe materie. Bij vergunningen wordt dit getoetst aan verwachte waarden per geluidsbron, en niet van alle geluidsbronnen samen.

Recentelijk is er weer een nieuwe geluidsbron bijgekomen, namelijk de transformatoren van Tennet die een irritant doordringend zwaar bromgeluid uitstralen.

Of alles voldoet aan de gestelde vergunningsnormen en hoe dat in de praktijk uitpakt kan gemeten worden door een geluidsmeting gedurende een langere periode. Ook kan met een meting bepaald worden hoeveel geluidsruimte er eventueel resteert voor toekomstige ontwikkelingen waarbij vernoemd moet worden dat opties voor de bouw van meer grote lawaaimakers actueel zijn.

 

Op 14 juli 2020 heeft een overleg plaats gevonden met de dorpswethouder waarbij de dorpsraad na eerdere verzoeken nogmaals heeft verzocht om in- of nabij het dorp geluidsmetingen te doen om duidelijkheid te krijgen over de huidige status en hoeveel geluidsruimte er eventueel nog resteert richting de toekomst.

Als dorpsraad hechten wij eraan om een goede woonomgeving te behouden. De thans ontstane geluidssituatie vermeerderd met de toekomstplannen biedt daartoe onvoldoende zekerheid.

 

De dorpsraad Borssele voert intensief overleg met bedrijven en gemeente over het leefklimaat in ons dorp en in het bijzonder de toenemende geluidshinder. Dit heeft niet kunnen voorkomen, dat de geluidshinder toegenomen is en in de toekomst nog verder zal toenemen.

Melden van geluidsoverlast is belangrijk!

De dorpsraad wil een beeld krijgen in hoeverre de dorpsbewoners de toenemende geluidsbelasting als een probleem ervaren. De dorpsraad wil aantonen, dat het een reëel probleem is geworden. Daarom vragen we nu hulp hierbij van de dorpsbewoners:

 

Als je geluidsoverlast ervaart (uit het industriegebied), meld het dan op het daarvoor bestemde emailadres, milieumeldpunt@rud-zeeland.nl.

 

Omdat de dorpsraad zelf graag een beeld wil krijgen hoeveel overlast het dorp ervaart, vragen wij je de melding cc naar de dorpsraad te sturen via een speciaal emailadres van de dorpsraad: geluidsoverlast@dorpsraadborssele.nl.

 

 

Aan het eind van het jaar zal de dorpsraad een rapportage opstellen van de ontvangen meldingen van geluidshinder. Deze rapportage zal gebruikt worden in ons overleg met gemeente en bedrijven.

 

Bij het opstellen van de rapportage zal de privacy van de melders gewaarborgd blijven.

Hoe geluidsoverlast te melden?

De melding van geluidsoverlast moet de volgende informatie bevatten:

  • Tijdstip en tijdsduur van het geluid (eventueel meerdere tijdstippen, indien de overlast vaker opgetreden is)
  • Plaats waar de geluidsoverlast is ervaren (minimaal de straatnaam)
  • Aard van het geluid (b.v. lage bromtoon)
  • Indien bekend: de herkomst van het geluid