Verwachte ontwikkelingen de komende 10 jaar

De ontwikkelingen, die 5 jaar geleden zijn begonnen, gaan door en zullen het landschap rond Borssele gaan bepalen. Welke impact dat op de omgeving van Borssele zal hebben, is nog niet heel duidelijk, maar het is zaak om hierop alert te zijn.

 

Het windpark IJmuiden Ver Alpha wordt voorbereid, wordt ook in Borssele aangesloten op het elektriciteitsnet. Hiervoor zijn ondergrondse en bovengrondse kabeltracé's nodig. Deze gaan deels door gebied van het Groenproject 't Sloe.

Daarnaast is een converterstation nodig, dat komt aan de Belgieweg-Oost (binnen het industriegebied).

Schets van het converterstation voor de verbinding IJmuiden Ver Alpha
Schets van het converterstation voor de verbinding IJmuiden Ver Alpha

Onlangs is het plan geboren voor nog een windpark op zee. De voorlopige werknaam: Net op Zee Extra Verbinding Sloegebied. Om dit windpark aan te sluiten is een tweede hoogspanningsstation en tevens een converterstation noodzakelijk. De vraag is waar het hoogspanningsstation wordt geplaatst, binnen of buiten het Sloegebied. 

Dat deze installaties binnen het Sloeebied moeten komen, is de absolute wens van de dorpsraad. Maar dan moet nu al de grond gereserveerd worden. Anders is de grond over enkele jaren voor andere bestemming bezet.

 

Ook bij plaatsing binnen het Sloegebied blijft de geluidsbelasting een punt van zorg. En de aansluiting op het electriciteitsnet betekent weer opnieuw kabeltracé's door de omgeving van Borssele.

Waterstofeconomie

Voor de industrie binnen het Sloegebied ontstaan er kansen voor verdere duurzame ontwikkelingen, zoals de productie van waterstof.

Plan voor bouw groene waterstoffabriek in Vlissingen, VoltH2 B.V.
Plan voor bouw groene waterstoffabriek in Vlissingen, VoltH2 B.V.

Opnieuw betekent dit de aanleg van pijpleidingen om de waterstof naar de afnemers te vervoeren.

Compensatieplan nodig

De ontwikkelingen vanuit de energietransitie en de industrie zijn onontkoombaar. Het gaat zeker zijn stempel drukken op ons landschap en onze leefomgeving. Maar met goede begeleidende maatregelen kan de kwaliteit van de leefomgeving behouden worden. Dat is het uitgangspunt van het compensatieplan, waar in 2021 aan gewerkt is. 

Lees verder over het compensatieplan ....

 

Terug ....