Zorg voor de leefomgeving van Borssele

Borssele is een aantrekkelijk dorp met een mooie historische dorpskern en een aantrekkelijke groene omgeving. Dit maakt het wonen in het dorp aantrekkelijk. In de directe nabijheid van het dorp bevindt zich het industriegebied van Vlissingen Oost, het Sloegebied.

De groene buffer (landbouw en natuur) tussen industrie en dorp is belangrijk, zodat de leefomgeving aantrekkelijk blijft.

Ontwikkelingen vanuit energietransitie

In het kader van de energietransities worden grote windparken op zee aangelegd. Het eerste grote windpark Borssele is inmiddels volledig operationeel. Het volgende windpark IJmuiden-Ver is in aantocht.

Borssele vormt een belangrijk knooppunt voor de benodigde infrastructuur met grote impact voor onze leefomgeving. Het hoogspanningsstation aan de Weelhoekweg is sterk uitgebreid. Er worden gezichtsbepalende hoogspanningsmasten geplaatst. Verder langdurige werkzaamheden bij het aan land brengen van de kabel van het windmolenpark.

Ontwikkelingen vanuit de industrie

De energietransitie biedt kansen voor de industrie in het Sloegebied. Partijen willen een rol spelen bij de productie van waterstof.

Voorts is er een knelpunt voor het vrachtvervoer; er is een tekort aan parkeerplaatsen en faciliteiten voor vrachtwagens. Een parkeerplaats (Central Gate) van 16 ha wordt gepland in de groene omgeving van Borssele / 's-Heerenhoek.

Het groen dat eerder als compensatie gediend heeft voor industriële ontwikkelingen, dreigt nu weer opgeofferd te worden.

Compensatieplan Borsele

Inmiddels is in een brief van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat te lezen dat "Borsele onevenredig wordt geraakt door de energietransitie".

Er is inmiddels op initiatief van TenneT (de beheerder van het hoogspanningsnet) een overleg gestart over een compensatieplan. Bij dit overleg zijn de dorpsraden van de 4 dorpen rond het Sloegebied (Lewedorp, Nieuwdorp, 's-Heerenhoek en Borssele) betrokken. Verder de Gemeente, Provincie, Ministerie EZ&K, Natuurmonumenten, North Sea Port en TenneT.

Eind september moet dit overleg aanbevelingen opleveren, waarover dan in  oktober politieke besluitvorming kan plaatsvinden.

 

In het overleg wordt vooral gesproken over mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Er bestaat nog veel onzekerheid over deze ontwikkelingen. Toch is het goed dat nu al nagedacht wordt over de mogelijke impact en hoe dat gecompenseerd kan worden.

Er is de intentie uitgesproken dat ontwikkelingen (in de energietransitie en de industrie) moeten samengaan met een verbetering van de leefomgeving.

Werkgroep Leefomgeving Borssele

Het overleg over het compensatieplan is zeer intensief. Om de volle aandacht hieraan te geven, zonder dat dit ten koste gaat van de andere onderwerpen van de dorpsraad, is een werkgroep Leefomgeving Borssele in het leven geroepen. In de werkgroep zitten 2 leden van de dorpsraad, aangevuld met inwoners van Borssele.

De werkgroep werkt onder verantwoordelijkheid van de dorpsraad.

 

De werkgroep heeft onlangs een eerste verslag gegeven in Plakkebord van augustus. Via deze website willen we het dorp verder op de hoogte houden.

Naar verwachting zal er eind september meer te melden zijn over de conclusies en aanbevelingen vanuit het compensatieplan. De jaarvergadering van de dorpsraad op 30 september zal voor een groot deel gewijd zijn aan de problematiek van de leefomgeving.

 

Tussentijdse vragen en opmerkingen kunnen gesteld worden bij de dorpsraad: amieras@dorpsraadborssele.nl of jan.bijvoets@dorpsraadborssele.nl