· 

Bijeenkomst Ministerie EZ&K met dorpsraden Borsele nav komst 2 nieuwe kerncentrales

 

Woensdag 5 april hebben we als dorpsraad gesproken met een afvaardiging van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en hen een aantal vragen voorgelegd die we hadden voorbereid met de andere dorpsraden  die rond het industrieterrein liggen. De vragen die de bewoners ons onder andere via deze website hadden meegeven, hebben we zoveel mogelijk gesteld. 

 

 

 

Dit waren onder meer de vragen

  • Waarom überhaupt kernenergie? En waarom hier? Waarom 2 stuks? 
  • Hoe komt EZK erbij dat er voldoende draagvlak is binnen de gemeente Borsele? (en als die er al zou zijn; er is geen draagvlak voor koeltorens en nog hoogspanningsmasten) 
  • Wat gaat EZK wanneer communiceren over alle komende (rijksinpassings-)plannen?  
  • Kan EZK garanderen dat het Sloegebied de enige locatie is voor alle werkzaamheden zodat onze polder groen blijft?  
  • Kan EZK garant staan voor een integrale aanpak van alle ruimtelijke inpassing en veiligheid (Dus ook KV 380, transformatorstation, aanlandingen windparken, waterstoffabriek en dergelijke) 
  • Kan EZK aangeven wat de impact wordt op onze leefomgeving? Ook tijdens de bouw (geluid, verkeer, huisvesting arbeidsmigranten e.d.) 

Deze vragen hebben we gesteld vanuit het standpunt dat echte participatie (laat staan praten over compensatie) alleen mogelijk of zinvol is als er  meer kennis en duidelijkheid gegeven wordt. Daarin is EZK aan zet. 

 

Besproken is onder andere dat we een aantal eisen hebben:

Geen koeltorens of  extra hoogspanningsmasten; ook geen bouwplaatsen buiten het industriegebied en het behoud van (toegang tot de Kaloot. We hebben daarnaast goed duidelijk kunnen maken dat het uitgangspunt ‘er is wel draagvlak’ niet zomaar klopt en afhangt van de daadwerkelijke plannen.  

 

We hebben aangedrongen op een overzicht van wat er nu allemaal op ons afkomt plus  het ruimtebeslag daarvan,  Regie hierover ontbreekt nog..  We willen intensiever betrokken worden bij wat er speelt en wat er besproken en besloten wordt. 

 

Momenteel wordt er een onderzoek gedaan naar de koelwater-mogelijkheden. 

 

Wat daarnaast opviel is dat EZK een jaar onderzoek gaat doen  naar bijvoorbeeld ruimtebeslag en gevolgen voor de omgeving en dan pas met meer  antwoorden zegt te kunnen gaan komen, Dat onderzoek doet EZK samen met 3 potentiële bouwers.

 

Een aantal dagen eerder hebben de dorpsraden een informeel overleg gehad met EPZ. EPZ is de exploitant van de huidige kerncentrale. Daar kregen de dorpsraden  afgelopen maandag veel directer, concreter en meer ingang in de vorm van (deel)antwoorden. Zacht uitgedrukt is onderlinge informatie-uitwisseling tussen verschillende instanties nog wel een punt(je) van aandacht! Ook die tussen de gemeente en het rijk overigens. 

 

Ons is beloofd dat er een kalender en stappenplan komt, uiterlijk komende maand mei.  

 

EZK kon niet al onze vragen direct beantwoorden. We hebben een vervolggesprek met de Borselse dorpsraden en EZK gevraagd uiterlijk in mei ’23.