· 

Overleg met TenneT over nieuwe windparken op zee

Op 5 april hebben we met een brede delegatie vanuit het dorp (dorpsraad en enkele inwoners) overleg gehad met TenneT over de geplande nieuwe windparken IJmuiden-Ver Alpha en Nederwiek Alpha. In februari zijn deze plannen via een online bijeenkomst toegelicht. Beide windparken worden via Borssele op het elektriciteitsnet aangesloten. De infrastructuur (kabels en leidingen, hoogspanningsstations, converterstations) kunnen de komende 10 jaar van grote invloed worden op de omgeving van Borssele.

Constructief overleg

Vorig jaar is gewerkt aan de hoofdlijnen van een compensatieplan. De intentie van dit plan is dat de ontwikkelingen in het kader van de energietransitie hand in hand gaan met waarborgen voor de kwaliteit van de omgeving. TenneT heeft in het overleg aangegeven, dat zij volledig achter de aanbevelingen en uitgangspunten van het compensatieplan staat.

De gemeente Borsele vervult een leidende rol bij de verdere uitvoering van het compensatieplan; volgens informatie van TenneT wordt er gewerkt aan het werven van een gebiedsregisseur, die het belang van de omgeving gaat behartigen.

Locatie van een tweede hoogspanningsstation

Vanwege de nieuwe windparken zal een tweede hoogspanningsstation noodzakelijk zijn. De capaciteit van het huidige hoogspanningsstation aan de Weelhoekweg is niet meer toereikend als windpark Nederwiek Alpha moet worden aangesloten.

Bestaande hoogspanningsstation aan de Weelhoekweg
Bestaande hoogspanningsstation aan de Weelhoekweg

Er wordt gezocht naar een locatie binnen het Sloegebied. Het hoogspanningsstation moet wel aangesloten worden op de 380 kV lijn. Dat betekent toch weer extra bovengrondse kabels in de groene omgeving van Borssele. Het aansluiten van het station is complex. Het is veel eenvoudiger om het station buiten het Sloegebied in de nabijheid van deze lijn te plaatsen, d.w.z. in de groene omgeving van Borssele. Dus de locatie van het station is nog een onzeker gegeven.

Geluid

De geluidsbelasting blijft een punt van aandacht / punt van zorg voor het dorp. TenneT heeft uitleg gegeven hoe zij door de juiste opstelling van apparatuur en door geluidswerende maatregelen de geluidsproductie willen beperken.

Toch krijgt de dorpsraad signalen van bewoners, die geluidsoverlast ervaren. Bij sommigen leidt dit tot gezondheidsproblemen. Met name de laatste jaren horen sommigen een "lage bromtoon", zonder dat de herkomst duidelijk is.

Daarnaast zijn er ook bewoners, die in het geheel geen last hebben van geluid. Het is bekend, dat geluids-overlast subjectief is.

 

Bij diverse instanties wordt de geluidsproblematiek niet voldoende onderkend. Zij geven aan, dat zij zo goed als nooit klachten over geluid ontvangen. Probleem is echter dat het melden van geluidsoverlast ingewikkeld is (3 verschillende telefoonnummers) en dat het zelden tot enig resultaat leidt.

 

De geluidsbelasting wordt nu goedgekeurd op basis van berekeningen. Als dorpsraad hebben we gevraagd om een permanente meting van geluid in onze omgeving. 

 

Reactie schrijven

Commentaren: 1
  • #1

    Jaap Cappon. (donderdag, 11 augustus 2022 14:09)

    U schrijft dat de aansluiting van het station complex is. Dat is dan een heel mooie uitdaging voor u.
    Het is voor u veel eenvoudiger, om onze polder verder te ontsieren en van zijn oorspronkelijke doel te ver vreemden.
    U begrijpt het al, ik ben er fel op tegen, dat u verder in onze polder bouwprojecten uitvoert.