· 

Steeds meer aandacht van de gemeentelijke politiek voor leefomgeving Borssele

Als je kijkt naar de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, kun je zien dat de aandacht voor de problematiek van de leefomgeving toeneemt.

De omgeving van Borssele zal de komende 10 jaar de invloed ondervinden van de aanleg van windparken op zee, die bij Borssele "aanlanden". 

Hieronder een aantal citaten uit de politieke programma's (zonder de namen van de partijen te noemen om geen partijpolitieke voorkeur uit te spreken). 


Citaat

Door de aanleg van het Sloebos ontstaat er een natuurlijke buffer tussen de bedrijven in het Sloegebied/Vlissingen-Oost en de kernen in Borsele. Vooral de Sloerand-dorpen krijgen hiermee een positieve impuls voor de leefbaarheid. Wij zijn er voorstander van om de al verworven gronden in het eerder geplande industriegebied Sloepoort in te passen in het Sloebos en hierdoor een aangesloten bos van Borssele tot aan de verbrede Sloeweg te realiseren.

Citaat

... stelt zich de volgende doelen
 - Krachtige regie over wat waar en op welke manier de energietransitie effect heeft op ons landschap.
 - Het unieke landschap in de ‘Zak van Zuid-Beveland’ behouden door het vastleggen van een beschermde status.
 - Inrichting van het landschap met extra aandacht voor biodiversiteit.
 - Compensatiefonds op te richten inclusief financiële vergoeding voor gemeente Borsele als ‘energieportaal’ van Nederland.

Citaat

Waardevolle natuur, zoals bos en houtopstanden, worden behouden. Het beheer van de dorpsbossen en de openbare ruimte is milieuvriendelijk en gericht op verhoging van de biodiversiteit, zonder dat gevaar ontstaat voor de verkeersveiligheid of de toegankelijkheid.

Groenproject ‘t Sloe wordt als groene buffer tussen de dorpen en het industriegebied behouden en, waar mogelijk, verder uitgebreid in samenwerking met de bedrijven

en North Sea Port.
Bij aantasting van het Groenproject wordt er voldoende compensatie in het gebied geboden. De gemeente speelt hierin een proactieve rol om de belangen van de dorpen, het buitengebied en hun bewoners en gebruikers te behartigen.


Het belang van een groene buffer tussen de industrie van het Sloegebied en de omliggende dorpen wordt door verschillende partijen van Borsele onderkend. Deze groene buffer wordt aangeduid als de "Sloerand".

Het creëren van de Sloerand is een van de aanbevelingen van het compensatieplan Borsele, zie het eindrapport d.d. 6 oktober 2021.