· 

Plannen voor hoogspannings-verbinding toekomstig windmolenpark IJmuiden

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van het windenergiegebied IJmuiden Ver in de Noordzee naar het vasteland. De hoogspanningsstations Borssele, Rilland en Geertruidenberg zijn mogelijke locaties om de verbinding aan te sluiten op het hoogspanningsnet op land.

De verbinding is nodig om de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt door het nieuwe windenergiegebied “IJmuiden Ver” naar land te transporteren.

 

Door het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas en kolen warmt de aarde op en verandert ons klimaat. Om dit tegen te gaan, stapt Nederland over op duurzame energie uit wind, zon en aardwarmte. Netbeheerder TenneT legt onder meer nieuwe hoogspanningsverbindingen aan tussen windparken op de Noordzee en de Nederlandse kust. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bepaalt waar deze hoogspanningsverbindingen komen en waar het net op zee aansluit op het hoogspanningsnet op land.

In de Routekaart windenergie op zee 2030 heeft het kabinet vastgesteld, dat er tussen 2024 en 2030 nieuwe windparken op zee worden gebouwd, die in totaal 7 Gigawatt aan schone energie gaan opwekken. Om de energie te kunnen gebruiken, moeten de windparken op zee op het hoogspanningsnet op land worden aangesloten. Dit project maakt hier onderdeel van uit.

 

Wat houdt het project in?

 

In het windenergiegebied IJmuiden Ver worden windparken uit de routekaart 2030 gebouwd met een vermogen van circa 4 Gigawatt (GW). De windparken produceren elektriciteit, die naar land wordt getransporteerd. Hiervoor zijn twee verbindingen nodig. Eén van deze twee verbindingen is het net op zee IJmuiden Ver Alpha. Hiervoor bouwt TenneT een converterstation op zee. Hier komt de stroom van de windturbines samen. Voor het transport van de stroom naar land is een ondergrondse hoogspanningsverbinding nodig. Om het verlies van stroom tijdens het transport te beperken, voert TenneT deze verbinding uit als een gelijkstroomverbinding (DC).

 

De ondergrondse hoogspanningsverbinding loopt vanaf een converterstation op zee  naar een nog te bouwen converterstation op land. Dit converterstation op land is een gebouw met een oppervlakte van circa 5,5 hectare en een hoogte van 25 meter. Het converterstation op land zet de gelijkstroom om in wisselstroom (AC). De omzetting naar wisselstroom is nodig omdat het landelijke hoogspanningsnet op wisselstroom functioneert.

Vanaf het converterstation op land lopen ondergrondse kabels naar een bestaand 380 kV- hoogspanningsstation. Hier vindt de aansluiting op het landelijk hoogspanningsnet plaats. De bestaande hoogspanningsstations bij Borssele en Geertruidenberg en het nieuwe 380 kV-hoogspanningsstation bij Rilland zijn mogelijke aansluitlocaties voor net op zee IJmuiden Ver Alpha.