· 

Bos moet wijken voor tijdelijke hoogspanningslijn

De strook bos langs de Ossenweg zal moeten wijken voor de aanleg van een tijdelijke hoogspanningslijn door Tennet (de beheerder van het hoogspanningsnet). Na ongeveer 2 jaar zal het bos opnieuw worden aangeplant, maar het zal nog ongeveer 20 jaar duren, voordat de huidige situatie is hersteld.

De Dorpsraad heeft zich fel verzet tegen de kap van het bos en geijverd voor een alternatieve oplossing. Het alternatief was een tracé over akkerland.

Tennet kon helaas niet tot overeenstemming met de akkerbouwer. De gemeente heeft een uiterste poging gedaan om de onderhandelingen over het alternatief te laten slagen.

Compensatie

De grond van het te kappen bos is eigendom van Natuurmonumenten. Tennet zal het verlies aan natuur compenseren aan Natuurmonumenten. Het ziet er echter naar uit dat compensatie in de omgeving van het dorp Borssele niet mogelijk is. In dat geval zal de compensatie elders in Zeeland of elders in Nederland plaatsvinden.

 

Leefbaarheid Borssele

Borssele ligt in de nabijheid van een industrie- en havengebied, waarin diverse ontwikkelingen plaatsvinden. De electriciteit van de windmolenparken op Zee wordt via een kabel bij Borssele aan land gebracht. Ook voor toekomstige windmolenparken voor de kust van IJmuiden wordt gedacht aan kabeltrajecten via Borssele. Dat kan betekenen dat de leefbaarheid van het dorp ernstig onder druk kan komen te staan.

 

Gemeenteraad / Dorpsraad

Op 14 maart j.l. is het alternatief voor de tijdelijke hoogspanningsverbinding aan de orde geweest in de gemeenteraad van Borsele. Partijen waren het er unaniem over eens dat de voorwaarden voor de huur van akkerland onhaalbaar waren. Ook de dorpsraad erkent dit.